Jste zde: HomeOne&One

One&One™

Indi­vid­u­als combined

Popis

Dva jako jeden

Vezměte nejnovější tech­nologii pro­jekce a spo­jte ji s přenos­ným počí­tačem. Při váze pouhých 700 gramů vytváří pro­jek­tor One&One™ nový stan­dard, je první skutečně plug and play pro­jek­tor na světě. Stačí připo­jit napá­jení a jste připraveni použít zabu­dovaný oper­ační sys­tém (obsahuje Win­dows 7) k prohlížení inter­netu, sle­dování filmů, práci na doku­mentech nebo prezentaci vašich nápadů prostřed­nictvím přiložené sady soft­warového balíku office. Nikdy neb­udete omezeni oče­saným oper­ačním sys­témem nebo prob­lémy s kom­pat­i­bil­i­tou. Jako řešení vše v jed­nom, pro­jek­tor One&One™ umožňuje i použití obou kom­po­nent samostatně. Můžete připo­jit externí obra­zovku a použít ho jako běžný počí­tač; a i zvýšit si kom­fort připo­jením vaší běžné kláves­nice a myši. Ste­jně tak je možné připo­jit přes HDMI externí počí­tač a využít pouze pro­jekčních schopností.

Skutečně přenosný, výkonný

Pro­jek­tory jsou stále často spo­jovány s těžkopád­ností; nebo na druhou stranu trpí často nedostatkem jasu v pří­padě přenos­ných kom­pak­t­ních mod­elů. One&One™ kom­bin­uje výhody obou světů, při jasu 1000 lumen snadno zajistí obraz diagonály 5 m, i v horších světel­ných pod­mínkách. Ino­v­a­tivní LED tech­nolo­gie použitá pro pro­jekci v One&One™ umožní 20 000 hodin provozu a dělá z nepří­jem­ností spo­jených s výmě­nou lampy věc min­u­losti. S možností 3D pro­jekce, key­stone korekce, motor­i­zo­vaným ostřením a při­blížením obsahuje One&One™ veškerou funkčnost, požadovanou mod­erním uživatelem.

Počí­tač uvnitř

Dvou jádrový pro­ce­sor se čtyřmi vlákny tvoří srdce One&One™. Pracuje s frekvencí 1.86 GHz a má buď 2, nebo 4 GB paměti. Všechna data jsou uložena na disku SSD o velikosti 32128 GB a díky tomu je zap­nutí a vyp­nutí One&One™ vždy rychlé. S One&One™ je připo­jení k lokální wifi síti nebo k jinému zařízení přes blue­tooth ste­jně snadné jako s každým jiným počí­tačem. Samozře­j­mostí jsou také USB porty, HDMI (vstup a výstup) a 3.5mm audio konek­tor, to vše umožnuje použít One&One™ jako skutečný počítač.

Dokon­alou zkušenost plug and play vám přinášíme v jednodíl­ném hliníkovém šasi ukrý­va­jící pro­jek­tor a počí­tač připo­jené pouze jed­iným kabelem, jedná se o výraz jednodu­chosti designu a funkcional­ity pro­jek­toru One&One™.

Tech­nické specifikace

One&One™ Pro­jec­tor
Funkce Širokoúhlý obraz, vysoké rozlišení, pod­pora DLP-​3D pro­jekce, pod­pora přímé kon­verze 2D videa na 3D video
Prin­cip osvětlení DLP, LED
Optické para­me­try
Jas 1000 lumen
Rozlišení WXGA(1280*800)
Počí­tačová kompatibilita 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Kon­trast 2500:1
Typ světel­ného zdroje LED
Zobra­zo­vací technologie DLP
Živ­ot­nost LED 20 00050 000 hodin
Speci­fikace projekce
Uni­for­mita osvětlení >90%
Pro­jekční vzdálenost 0.5-9m
Velikost obrazu 43760 cm
Poměr stran obrazu 16:10
Počet barev 10.7 mil barev
Zoom Motorový zoom
Režim pro­jekce Přední pro­jekce, zadní pro­jekce, konzola
Korekce lichob. zkres. ±40° (ver­tikálně)
Para­me­try PC
CPU Intel D2550 dual core 1.86GHz, čtyři vlákna, 1MB L2 Cache
Oper­ační systém Předin­stalo­vaný Win­dows 7/​8
Grafická karta Zabu­dovaná 640MHz Intel GMA 3650
RAM 2GB/​4GB
SSD 32GB, 64GB nebo 128GB (volitelné)
Lokální síť 10/​100Mbps Fast Eth­er­net support
Speci­fikace rozhraní
Vstupy 12V/​5A napá­jení, AV port 3.5mm, HDMI A, HDMI C
Výs­tupy HDMI C, SPDIF-​OUT, 3.5mm audio konektor
Vstupy a výstupy 3x USB 2.0, RJ45 10/​100Mbps Eth­er­net, Wi-​Fi
Elek­trické specifikace
Napá­jení 5060 Hz /​200230 V
Spotřeba 40-​50W, v závis­losti na prostředí
Hlučnost Nor­mální režim: 26dB; Eko režim: 22dB
Repro­duk­tor 2.0W*2 (stereo)
Infor­mace o balení
Váha 2.5 kg
Rozměry 40 cm * 25 cm * 10 cm

Pro více infor­mací o pro­duktu nás kontaktujte.

Pro­jek­tory

Go to top